วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

มูลนิธิบ้านธรรมธารา สมถะ วิปัสสนาริมน้ำ

มูลนิธิบ้านธรรมธารา ศูนย์ปฏิบัติตามธรรมวินัยของตถาคต ณ ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา