วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

มูลนิธิบ้านธรรมธารา สมถะ วิปัสสนาริมน้ำ

มูลนิธิบ้านธรรมธารา ศูนย์ปฏิบัติตามธรรมวินัยของตถาคต ณ ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา